ID:cytotec2you

เช็คเลข ems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุบัติการณ์การแท้งในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์
 

ในการศึกษาสตรีที่ตั้งครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ 5-20 สัปดาห์นั้น พบว่ามีอุบัติการณ์
ของการเกิดการแท้งอยู่ที่ 11-22% และอุบัติการณ์การแท้งนี้จะมากขึ้นในอายุครรภ์
ที่น้อยลง ในบางการศึกษา พบถึง 33% ที่เป็นการแท้งในอายุครรภ์น้อยกว่า 5 สัปดาห์
โดยไม่มีอาการผิดปกติ หรือในผู้ป่วยบางรายก็เข้าใจว่าเป็นเลือดประจำเดือนที่มา
ผิดปกติเล็กน้อยเท่านั้น

สาเหตุของการแท้ง
ปัจจัยที่อาจมีผลทำให้เกิดการแท้งนั้นแบ่งได้เป็น 3 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่

1. ปัจจัยจากตัวทารก
มีการศึกษาพบว่า สาเหตุของการแท้งทั่วโลกเกินกว่าครึ่งหนึ่งเกิดจากความผิดปกติ
ทางโครโมโซมของตัวทารกเองโดยการแท้งที่อายุครรภ์น้อยๆ มักเกิดจากสาเหตุ
ความผิดปกติของโครโมโซมนี้ มากกว่าการแท้งในอายุครรภ์มากๆ มากว่า 75%
จะแท้งก่อนอายุครรภ์ครบ 8 สัปดาห์ และรูปแบบของโครโมโซมที่ผิดปกติมาที่สุดคือ
คู่โครโมโซมเกินมามากผิดปกติ (Trisomy) โดยหนึ่งในโรคที่คู่โครโมโซมเกินมาก
ผิดปกตินั้นที่มักรู้จักกันดี คือ โรคดาวน์ซินโดรมโรคดังกล่าวนี้จะสัมพันธ์กับอายุ
ของมารดาที่สูงขึ้นด้วย

2. ปัจจัยจากมารดา
ในการแท้งที่ตรวจพบว่าไม่มีความผิดปกติทางด้านโครโมโซมของทารกนั้น ในปัจจุบัน
การศึกษาก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่พบว่าโรคผิดปกติ หรือโรคประจำตัวต่างๆ ของมารดา
รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ อาจจะส่งผลทำให้เกิดการแท้งได้ อุบัติการณ์ของภาวะแท้ง
ดังกล่าวมักเกิดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป

ปัจจัยจากมารดาที่ทำให้แท้ง ได้แก่
1.การติดเชื้อ เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือโปรโตซัว ทั้งจากการติดเชื้อทางกระแสเลือด
หรือการลุกลามของเชื้อจากทางช่องคลอดเข้าไปในโพรงมดลูกที่มีการฝังตัวของตัวอ่อนอยู่
ก็อาจจะมีผลกระทบต่อตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์ และนำมาซึ่งการแท้งได้ แม้ว่าการติดเชื้อที่นำมา
ซึ่งการแท้งนั้นจะพบได้น้อย และยากมาก ผู้ป่วยก็ควรเฝ้าระวัง และดูการให้แน่ชัด และรีบ
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถ้ามีอาการสงสัย

2.โรคประจำตัวของมารดา เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ทั้งที่เป็นก่อนตั้งครรภ์หรือเริ่ม
เป็นตอนตั้งครรภ์ โรคอ้วน โรคแพ้ภูมิตนเอง หรือโรคประจำตัวอื่นๆ เมื่อทราบว่า มีการตั้งครรภ์
หรือระหว่างที่พยายามตั้งครรภ์ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาว่าจะมี
ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์หรือไม่ ทั้งนี้ในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และรับประทานยาเป็นประจำ
ก็ควรนำยา และประวัติการรักษาทั้งหมดมาให้แพทย์ที่จะฝากครรภ์ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อม
หากเกิดภาวะที่ผิดปกติ หรือผลข้างเคียงของการตั้งครรภ์ได้อย่างทันท่วงที

3.มะเร็งในสตรี ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและทราบว่ามีการตั้งครรภ์ ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านมะเร็งและการฝากครรภ์ เพราะการรักษามะเร็งในหลายๆ วิธีอาจส่งผล
ต่อทารกในครรภ์ และนำมาซึ่งการแท้งได้ เช่น การฉายแสง การได้รับเคมีบำบัด

4.อุบัติเหตุต่างๆ พบว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแท้งในไตรมาสแรกน้อยมาก แต่ทั้งนี้
หากประสบอุบัติเหตุขณะตั้งครรภ์ ควรเข้ารับการตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันว่าไม่มีผล
ต่อทารกที่อยู่ในครรภ์

5.ความอ้วน จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากหรือมีภาวะโรคอ้วนจะพบโอกาสเสี่ยงที่จะแท้ง
ได้มากกว่าคนทั่วไป
6.การใช้สารเสพติด ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ในปริมาณมาก เพิ่มโอกาสเสี่ยงการแท้งได้

7.การดื่มกาแฟ ในบางการศึกษาพบว่า ถ้าร่างกายได้รับคาเฟอีนปริมาณมาก ก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงแท้งได้

8.การสัมผัสสารพิษ หรือสารรังสีต่างๆ ก็อาจส่งผลทำให้เกิดการแท้งได้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015-2020 cytotec4u.com all right reserved